Autisme

Deficiències persistents en la comunicació social i la interacció social en diversos contextos, manifestat principalment per lo següent:

  • Deficiències en reciprocitat socioemocional, que varien des d’un apropament social patològic i fracàs en mantenir una conversa normal en tots dos sentits, passant per la disminució en interessos, emocions o afectes compartits fins al fracàs a iniciar o respondre a interaccions socials.
  • Deficiències en conductes comunicatives no verbals utilitzades en la interacció social que apareixen des d’una comunicació verbal i no verbal passant per anomalies en el contacte visual i del llenguatge corporal o deficiències de la comprensió i ús de gestos, fins a una falta total d’expressió facial i comunicació no verbal.
  • Deficiències en el desenvolupament, manteniment i comprensió de les relacions que varien des de dificultats per ajustar el comportament en diversos contextos socials passant per dificultats per compartir jocs imaginaris o per fer amics, fins a l’absència d’interès per altres persones.

La gravetat es basa en el deteriorament de la comunicació social i dels patrons de comportament restringits i repetitius.

Patró  restrictiu i repetitiu de comportaments, interessos o activitats, que es manifesten en dos o més dels següents punts:

  • Moviments, utilització d’objectes o parla estereotipats o repetitius (p.ex: estereotips motors simples, alineació de les joguines, ecolalia.etc.
  • Insistència en la monotonia, excessiva inflexibilitat de rutines o patrons ritualitzats de comportament verbal o no verbal (p.ex.: angoixa enfront de petits canvis, patrons de pensament rígid..etc).
  • Interessos molt restringits i fixos que són anormals en la seva intensitat o focus d’interès (p.ex. preocupació per objectes i interessos excessivament específics o perseverants).
  • Hiper- o hiporeactivitat als estímuls sensorials o interès poc habitual pels aspectes sensorials de l’entorn (p.ex: indiferència aparent al  dolor/temperatura, respostes adverses a sons o textures específiques, entre d’altres.).

La gravetat es basa en el deteriorament de la comunicació social i els patrons de comportament restringits i repetitius.

Els símptomes han d’estar presents en les primeres fases del període de desenvolupament (però poden no manifestar-se totalment fins que la demanda social supera les capacitats limitades, o poden estar emmascarades per estratègies apreses en fases posteriors de la vida) i causen una deterioració clínicament significativa en l’àrea social, laboral o altres importants pel seu funcionament.

Aquestes alteracions no s’expliquen millor per la discapacitat intel·lectual o pel retard global del desenvolupament ( discapacitat intel·lectual que apareix abans dels 5 anys d’edat). Sovint hi ha una alta comorbilitat de la discapacitat intel·lectual amb l’autisme.