Addiccions

Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius

Una conducta addictiva apareix quan hi ha un fort desig o sentiment de compulsió per dur a terme la conducta en particular, apareix una capacitat reduïda per controlar aquesta conducta i un malestar i angoixa emocional quan aquesta és impedida o deixada de fer. Aquesta conducta sol persistir malgrat les clares conseqüències negatives que té per a la seva vida.


Addicció a l’alcohol

Trastorn de consum a l’alcohol

Patró problemàtic de consum d’alcohol que provoca un deteriorament o malestar clínicament significatiu i que es manifesta per almenys dos dels següents fets en un termini de dotze mesos:

 • Es consumeix alcohol amb freqüència en quantitats superiors o durant un temps més perllongat del previst.
 • Existeix un desig persistent o esforços fracassats per abandonar o controlar el consum d’alcohol.
 • S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir l’alcohol, consumir-ho o recuperar-se dels seus efectes.
 • Ànsies o un poderós desig de consumir alcohol.
 • Consum recurrent d’alcohol que porta a l’incompliment dels deures fonamentals del treball, l’escola o la llar.
 • El consum d’alcohol provoca l’abandonament o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
 • Consum recurrent d’alcohol en situacions en les quals provoca un risc físic.
 • Es continua amb el consum d’alcohol malgrat saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent, probablement causat o exacerbat pel mateix.
 • Tolerància definida per algún dels següents fets:

-Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors d’alcohol per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.

-Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat d’alcohol

 • Abstinència manifestada per algún dels següents fets:

-Presència de la síndrome d’abstinència de l’alcohol

-Es consumeix alcohol o una substància similar per evitar la síndrome d’abstinència

Intoxicació per alcohol

 • Ingesta recent d’alcohol.
 • Comportament problemàtic o canvis psicològics clínicament significatius que apareixen durant o poc després de la ingesta d’alcohol.
 • Un o més dels signes o símptomes següents que apareixen durant o poc després del consum d’alcohol:

-Parla distreta.

-Descoordinació.

-Marxa insegura.

-Alteració de l’atenció o memòria.

-Estupor o coma.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació amb una altra substància.

Abstinència a l’alcohol

Abadonament del consum d’alcohol que ha estat intens i perllongat

 • Apareixen dos o més dels signes o símptomes següents a les poques hores o dies de deixar el consum d’alcohol:

-Hiperactivitat del sistema nerviós autònom.

-Increment del tremolor de les mans.

-Insomni.

-Nàusees o vòmits.

-Al·lucinacions o il·lusions transitòries visuals, tàctils o auditives.

-Agitació psicomotora.

-Convulsions tònic-clòniques generalitzades.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació amb una altra substància. Poden aparèixer els símptomes esmentats anteriorment a més d’alteracions en la percepció de l’individu.


Addicció a la cafeïna

Intoxicació per cafeïna
 • Consum recent de cafeïna (habitualment dosis que superen els 250mg).
 • Apareixen cinc o més signes o símptomes següents que apareixen durant o poc després del consum de cafeïna: intranquil·litat, nerviosisme, excitació, insomni, rubor facial, diuresis, trastorns gastrointestinals, musculars, divagació del pensament i de la parla, taquicàrdia o arrítmia cardíaca, períodes de infatigabilitat i agitació psicomotora.

Els símptomes provoquen malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament. No s’atribueixen a una altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclosa una intoxicació amb una altra substància.

Abstinència a la cafeïna:

Consum diari perllongat de cafeïna acompanyat d’un abandonament brusc o reducció del consum de cafeïna, seguit en les 24 hores següents per tres (o més) dels signes i símptomes següents:

 • Cefalea.
 • Fatiga o somnolència notable.
 • Sensació de malestar, descoratjament i irritabilitat.
 • Dificultats per concentrar-se.
 • Símptomes gripals (nàusees, vòmits o dolor/ rigidesa muscular).
 • Els símptomes provoquen malestar clínicament significatiu o deterioració en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament.

Els símptomes no s’atribueixen a una altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclosa una intoxicació amb una altra substància.


Consum de cànnabis

Patró problemàtic de consum de cànnabis que provoca un deteriorament o malestar clínicament significatiu i que es manifesta per almenys dos dels següents fets en un termini de dotze mesos:

-Es consumeix cànnabis amb freqüència en quantitats superiors o durant un temps més perllongat del previst

-Existeix un desig persistent o esforços fracassats d’abandonar o controlar el consum de cànnabis

-S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir el cànnabis

-Consum continuat de cànnabis malgrat sofrir problemes socials o interpersonals persistents o recurrents, provocats o exacerbats pels efectes delmateix

-El consum de cànnabis provoca l’abandó o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
Consum recurrent de cànnabis en situacions en les quals provoca un risc físic

-Es continua amb el consum de cànnabis malgrat saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent probablement causat o exacerbat pel mateix.

Tolerància definida per algún dels següents fets:

 • Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors  de cannàbis per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.
 • Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat de cànnabis

-Abstinència manifestada per algún dels següents fets:

*Presència de la síndrome d’abstinència del cànnabis.

*Es consumeix cànnabis o una substància similar per evitar

Intoxicació per cànnabis
 • Consum recurrent de cànnabis.
 • Comportament problemàtic o canvis psicològics clínicament significatius que apareixen durant o poc després del consum de cànnabis.
 • Dos (o més) dels signes o símptomes següents que apareixen en el termini de dues hores després del consum de cànnabis:

-Injecció conjuntival.

-Augment de l’apetit.

-Boca seca.

-Taquicàrdia.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació amb una altra substància.

Abstinència de cànnabis
 • Abandonament brusc del consum del cànnabis que ha estat intens i perllongat
 • Aparició de tres o més dels signes i símptomes aproximadament en el termini d’una setmana:

-Irritabilitat, ràbia o agressivitat.

-Nerviosisme o ansietat.

-Dificultats per dormir.

-Pèrdua d’apetit o de pes.

-Intranquil·litat.

-Estat d’ànim deprimit.

-Un dels símptomes físics següents que provoca una incomoditat significativa: dolor abdominal i tremolors, sudoració , febre, esgarrifances o cefalees.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació amb una altra substància.

 Addicció als sedants hipnòtics o ansiolítics:
Trastorns relacionats per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics

Patró problemàtic de consum de sedants hipnòtics i ansiolítics que provoca un deteriorament o malestar clínicament significatiu i que es manifesta per almenys dos dels següents fets en un termini de dotze mesos:

 • Es consumeix sedants, hipnòtics o ansiolítics amb freqüència en quantitats superiors o durant un temps més perllongat del previst.
 • Existeix un desig persistent o esforços fracassats d’abandonar o controlar el consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics.
 • S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir els sedants, hipnòtics o ansiolítics.
 • Consum continuat de sedants, hipnòtics o ansiolítics malgrat sofrir problemes socials o interpersonals persistents o recurrents, provocats o exacerbats pels efectes del mateix.
 • El consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics provoca l’abandó o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
 • Consum recurrent de sedants, hipnòtics o ansiolítics en situacions en les quals provoca un risc físic.
 • Es continua amb el consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics malgrat saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent probablement causat o exacerbat pel mateix.
 • Tolerància definida per algún dels següents fets:

-Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors de sedants, hipnòtics o ansiolítics per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.

-Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat de sedants, hipnòtics o ansiolítics.

 • Abstinència manifestada per algún dels següents fets:

-Presència de la síndrome d’abstinència als sedants, hipnòtics o ansiolítics.

-Es consumeix sedants, hipnòtics o ansiolítics o una substància similar per evitar la síndrome d’abstinència.

Intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics:

La intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics provoquen un comportament problemàtic o canvis psicològics, clínicament significatius, dels quals poden ser: parla distreta, descoordinació, marxa insegura, trastorn cognitiu, estupor i coma.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació o abstinència a una altra substància.

Abstinència de sedants, hipnòtics o ansiolítics
 • Cessament brusc del consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics que ha estat intens i perllongat.
 • Aparició de dues o més dels fets següents al cap d’unes hores o als pocs dies de cessar (o reduir) el consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics descrit:

-Hiperactivitat del sistema nerviós autònom.

-Tremolors de les mans.

-Insomnis.

-Nàusees i vòmits.

-Al·lucinacions o il·lusions transitòries visuals, tàctils i auditives.

-Ansietat.

-Convulsions tònic-clòniques generalitzades.

El signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclòs una intoxicació o abstinència a una altra substància.

 Addicció als estimulants:
 Trastorns relacionats per consum d’estimulants

Patró problemàtic de consum de substàncies amfetamíniques, cocaïna o uns altres estimulants que provoquen un deteriorament o malestar clínicament significatiu i que es manifesta per almenys dos dels següents fets en un termini de dotze mesos:

 • Es consumeix substàncies anfetamíniques, cocaïna o uns altres estimulants amb freqüència, en quantitats superiors o durant un temps més perllongat del previst.
 • Existeix un desig persistent o esforços fracassats d’abandonar o controlar el consum d’estimulants.
 • S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir els estimulants.
 • Consum continuat d’estimulants malgrat patir problemes socials o interpersonals.
 • Persistents o recurrents, provocats o exacerbats pels efectes del mateix.
 • El consum d’estimulants provoca l’abandonament o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
 • Consum recurrent d’estimulants en situacions en les quals provoca un risc físic.
 • Es continua amb el consum d’estimulants malgrat saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent probablement causat o exacerbat pel mateix.
 • Tolerància definida per algún dels següents fets:

-Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors d’estimulants per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.

-Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat d’estimulants.

 • Abstinència manifestada per algún dels següents fets:

-Presència de la síndrome d’abstinència als estimulants

-Es consumeix estimulants o una substància similar per evitar la síndrome d’abstinència

Intoxicació per estimulants

Consum recent de substàncies anfetamíniques, cocaïna o uns altres estimulants i comportament problemàtic o canvis psicològics clínicament significatius que apareixen apareixen durant o poc després del consum d’un estimulant.

 • Dos (o més) dels signes o símptomes següents que apareixen durant o poc després del consum d’un estimulant:

-Taquicàrdia o bradicàrdia

-Dilatació pupil·lar

-Tensió arterial elevada o reduïda

-Sudoració o esgarrifances

-Nàusees o vòmits

-Pèrdua de pes

-Agitació o retard psicomotor

-Debilitat muscular, depressió respiratòria, dolor toràcic o arrítmies cardíaques

-Confussió i convulsions

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, inclosa una intoxicació amb una altra substància.

Abstinència d’estimulants
 • Abandonament (o reducció) d’un consum perllongat d’una substància anfetamínica, cocaïna o un altre estimulant.
 • Humor disfòric (sensació de malestar)  i dos (o més) dels següents canvis fisiològics, que apareixen en el termini d’unes hores o diversos dies :

-Fatiga.

-Somnis molt vívids i desagradables.

-Insomni i hipersomni.

-Augment de gana.

-Retard psicomotor o agitació.

-Els signes o símptomes provoquen un malestar clínicament significatiu o deteriorament en les àrees socials, laborals o altres.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, incloses una intoxicació o abstinència a una altra substància.

 Addicció al tabac:
 Trastorns relacionats amb el consum de tabac

Patró problemàtic de consum al tabac que provoca un deteriorament o malestar clínicament significatiu i que es manifesta per almenys dos dels següents fets en un termini de dotze mesos:

 • Es consumeix tabac amb freqüència en quantitats superiors o durant un temps més perllongat del previst.
 • Existeix un desig persistent o esforços fracassats d’abandonar o controlar el consum de tabac.
 • S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir tabac o consumir-ho.
 • Consum continuat de tabac malgrat sofrir problemes socials o interpersonals persistents o recurrents, provocats o exacerbats pels efectes del mateix.
 • El consum del tabac provoca l’abandó o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
 • Consum recurrent de tabac en situacions en les quals provoca un risc físic.
 • Es continua amb el consum de tabac malgrat saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent probablement causat o exacerbat pel mateix.
 • Tolerància definida per algún dels següents fets:

-Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors de tabac per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.

-Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat de tabac.

 • Abstinència manifestada per algún dels següents fets:

-Presència de la síndrome d’abstinència al tabac.

-Es consumeix tabac o una substància similar per evitar la síndrome d’abstinència.

 
Abstinència al tabac

Consum diari de tabac almenys durant diverses setmanes i cessament brusc o reducció de la quantitat de tabac consumit, seguit en les 24 hores següents per quatre (o més) dels signes o símptomes següents:

 • Irritabilitat, frustració o ràbia.
 • Ansietat.
 • Dificultats per concentrar-se.
 • Augment de la gana.
 • Intranquil·litat.
 • Estat d’ànim deprimit.
 • Insomni.
 • Els signes o símptomes provoquen un malestar clínicament significatiu o deteriorament en les àrees socials, laborals o altres.

Els signes o símptomes no es poden atribuir a cap altra afecció mèdica i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental, incloses una intoxicació o abstinència a una altra substància.

Addiccions no relacionades amb substàncies:
Joc patològic (Ludopatía)

Joc patològic problemàtic persistent i recurrent, que provoquen un deteriorament o malestar clínicament significatiu i es manifesta perquè l’individu presenta quatre o més dels següents criteris durant un període de dotze mesos:

 • Necessitat d’adoptar quantitats de diners cada vegada majors per aconseguir l’excitació desitjada.
 • Està nerviós o irritat quan intenta reduir o abandonar el joc.
 • Ha fet esforços repetits per controlar, reduir o abandonar el joc, sempre sense èxit.
 • Sol apostar quan sent desassossec.
 • Després de perdre diners en les apostes, sol tornar per intentar guanyar.
 • Menteix per ocultar el seu grau d’implicació en el joc.
 • Ha posat en perill o ha perdut una relació important, una ocupació o una carrera acadèmica o professional a causa del joc.
 • Compta amb els altres perquè li donin diners per alleujar la seva situació financera desesperada provocada pel joc.
 • El seu comportament durant el joc no s’explica millor per un episodi maníac
Politoxicomanies

Quan una persona a més de mantenir una conducta d’abús i dependència a una substància principal està consumint una altra.