Dificultats d’aprenentatge

Sessions de reeducació en dificultats de lectura (dislèxia), expressió escrita i càlcul (discalculia).

El diagnòstic es dóna quan una persona mostra dificultats d’aprenentatge i en la utilització de les aptituds acadèmiques, evidenciat per la presència d’almenys un dels següents símptomes que han persistit malgrat les intervencions dirigides a aquestes dificultats:

  • Lectura de paraules imprecisa o lenta i amb esforç (p. ex. llegeix paraules soltes en veu alta incorrectament o amb lentitud i vacil·lació, amb freqüència endevina paraules, dificultes per expressar bé les paraules)
  • Dificultat per comprendre el significat del que llegeix (p. ex. pot llegir un text però no entén el significat, les relacions, les inferències o el sentit profund del que llegeix)
  • Dificultats ortogràfiques (p. ex. pot afegir, ometre o substituir vocals o consonants)
  • Dificultats amb l’expressió escrita (p. ex. fa múltiples errors gramaticals o de puntuació en una oració; organitza malament el paràgraf; l’expressió escrita d’idees no és clara)
  • Dificultats per dominar el sentit numèric, les dades numèriques i els càlculs (p. ex. comprèn malament els nombres, la seva magnitud i les seves relacions; compta amb els dits per sumar nombres d’un sol dígit en lloc de recordar l’operació matemàtiques com fan als seus iguals; es perd en el càlcul aritmètic i pot intercanviar els procediments)
  • Dificultats amb el raonament matemàtic (p. ex. té gran dificultat per aplicar conceptes, fets o operacions matemàtiques per resoldre problemes quantitatius.dificultad de aprendizaje

Les aptituds estan substancialment per sota de l’esperat per l’edat cronològica de l’individu i interfereixen significativament amb el rendiment acadèmic, laboral o amb activitats de la vida quotidiana, que es confirmen amb mesures estandarditzades administrades individualment i una avaluació clínica integral. En individus de disset i més anys, la història de les dificultats d’aprenentatge es pot substituir per l’avaluació estandarditzada.

Les dificultats d’aprenentatge comencen en edat escolar però poden no manifestar-se totalment fins que les demandes de les aptituds acadèmiques afectades superen les capacitats limitades de l’individu.

Existeixen diferents tipus:

  • Amb dificultats en la lectura (dislèxia) que s’expressa amb precisió en la lectura de paraules, velocitat o fluïdesa de la lectura, comprensió en la lectura.
  • Amb dificultats en l’expressió escrita que s’expressa per correcció ortogràfica , correcció gramatical i de la puntuació, claredat o organització de l’expressió escrita.
  • Amb dificultat matemàtica (discalculia) sentit dels nombres, memorització d’operacions aritmètiques, càlcul correcte o fluid, raonament matemàtic correcte